Lëvizja e produkteve dhe shërbimeve në mënyrë efikase nga një vend në tjetrin kërkon menaxhimin e logjistikës.E njëjta strategji e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit përdoret në logjistikën globale – vetëm numri i ndryshorëve është i amplifikuar.

Një nga përkufizimet më të mira të logjistikës së biznesit është procesi i planifikimit, zbatimit dhe kontrollit të rrjedhës efektive dhe efikase të mallrave dhe shërbimeve nga pika e origjinës në pikën e konsumit.

Avantazhet për zhvillimin e logjistikës efektive globale janë të shumta,mundësitë të ardhurave nga tregjet e reja janë më të dukshmet, por mund të ketë gjithashtu rritje të ekonomive dhe burimeve të kostos më të ulët për gjithçka nga komponentët në punë.

Centralizimi i prodhimit global është një nga mënyrat më të mira për të ulur kostot për njësi dhe buxhetet e burimeve.
Sfida vjen në krijimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë të zinxhirit të furnizimit , ose ndërtimin e një organizate globale të shitjeve.
Nuk është e mjaftueshme t’i vendosni të gjitha pjesët ajo duhet të bëhet në atë mënyrë që të ruajë kontrollin e cilësisë, nëpër distanca më të gjata , që i dërgon produktet përdoruesit përfundimtar me një vlerë të arsyeshme.

Sa më i gjatë të jetë zinxhiri i furnizimit, aq më i prekshëm mund të jetë dëmtimi ,të shkaktuara nga moti, dështimi i pajisjeve ose pengesat e tjera.
Ndërsa logjistika globale mund të analizohet, vizualizohet dhe optimizohet me softuer të sofistikuar të simulimit, kjo është një procedurë që gjithmonë, do të jetë më e besueshme në burimet njerëzore sesa makinat për të realizuar punën.