Në ditët e sotme transporti detar i mallrave është një hallkë kryesore e zhvillimit të tregtisë ndërkombëtare per shkak te kostos së ulët që siguron.

Transporti detarë lejon kosto më të ulëta, në rast të transportit të mallrave në distanca të gjata.

Ne inkurajojmë klientët tanë të përfitojnë plotësisht nga shërbimet tona të transportit të mallrave me kontejner.

Ky transport është i besueshëm dhe inkurajues, për destinacione të largëta. Ne marrim  parasysh kërkesat individuale të klientit .

Përdorimi i kontejnerëve lejon siguri të shtuar, për mallrat e transportuara, përshpejton transportin dhe lehtëson kryerjen e ngarkimit / shkarkimit.

Balkan trans ofron transportimin e çdo sendi kontenier në përputhje me afatet e lokacionit të dorzimit.Ne mbajme nje nivel te lartë te kushteve te silësisë dhe shërbimeve.